1. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật sửa chữa máy tính
  2. Chương trình đào tạo ngành Quản trị mạng máy tính
  3. Chương trình đào tạo từng Mô đul/môn học